Προγράμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”(Β κύκλος) Εκτύπωση

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης (16-9-2016) ο δεύτερος κύκλος της προκήρυξης του προγράμματος θα γίνει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2016. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που σας παραθέτουμε είναι από την προκήρυξη του α! κύκλου και έχουν σκοπό την ενημέρωση σας. Όταν ανακοινωθεί  η προκήρυξη του Β Κύκλου θα υπάρξει άμεσα ενημέρωση σας.

Στόχος του προγράμματος  αυτού είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας με την δημιουργία νέων πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι :

α) άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

β) ελεύθεροι επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και πληρούν και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών ότι δεν μπορούν να συστήσουν νέα επιχείρηση στους ιδίους ΚΑΔ που ασκούν σήμερα δραστηριότητα ,ότι θα πρέπει να συστήσουν φορέα εταιρικό με περισσότερους από έναν εταίρους ,και ότι όταν εγκριθούν θα πρέπει να διακόψουν την δραστηριότητα που έχουν σήμερα.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται από 15.000€ - μέχρι 60.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μικρότερου των 15.000€, κρίνονται μη επιλέξιμα εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθούν.

Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 60.000€, το ποσό της Δημόσιας Χρηματοδότησης, πέρα των 60.000 € θεωρείται Ιδία συμμετοχή

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι έξης :

1.Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.),

2.Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης)

3.Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις,

4.Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού,

5.Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας,

6.Προμήθεια αναλωσίμων,

7.Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων),

8.Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

9.Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας,

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι τόκοι επί χρεών, ο ΦΠΑ, και η αγορά γης, υποδομών, ακινήτων και γηπέδων .

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων και  η καταληκτική ημερομηνία θα ορισθεί με την προκήρυξη του β κύκλου του προγράμματος που θα γίνει σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2016.

Στο πρόγραμμα αυτό δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και τη βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Στο πρόγραμμα προβλέπετε χρηματοδότηση του προγράμματος μέσω escrowaccount . Ακόμα μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και την σύσταση της επιχείρησης του υποψηφίου επενδυτή .

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτονται:

 

- ο οδηγός του προγράμματος (τελευταία τροποποίηση οδηγού προηγούμενης προκήρυξης)

-οι δραστηριότητες (ΚΑΔ) που μπορούν να ενταχτούν στο πρόγραμμα (συμπεριλαμβάνονται και στον οδηγό του προγράμματος)

-οι δαπάνες που επιδοτούνται και ένα εργαλείο (spreadsheet)για τον υπολογισμό τους

-τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (θα κατατεθούν μετά την έγκριση της πρότασης )

-ένα ερωτηματολόγιο για την συγκέντρωση των πληροφοριών που απαιτούνται να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Τελευταία Ενημέρωση: 18 Σεπ 2016